Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

Die volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in onze verklaring, die is weergegeven in deze tekst betreffende gegevensbescherming.

Vastlegging gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van de gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de website-exploitant. Waarvan u de contactgegevens kunt vinden in het colofon van deze website.

Hoe leggen wij uw gegevens vast?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze ons meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de gegevens die u via een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen vastgelegd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de site). De vastlegging van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruiksgedrag worden gebruikt.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht kosteloos informatie in te winnen over herkomst, ontvangers en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Wat dit betreft, evenals betreffende andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u zich te allen tijde via het in het colofon aangegeven adres tot ons wenden. Voor het overige heeft u recht op het indienen van klachten bij de verantwoordelijke toezichtinstantie.

Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Details hierover vindt u in de verklaring betreffende gegevensbescherming onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Het gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem. Het surfgedrag kan niet naar u worden teruggeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze belemmeren door het niet gebruiken van bepaalde tools. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring betreffende gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden van het aantekenen van bezwaar zullen wij u in deze verklaring betreffende gegevensbescherming informeren.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze websites neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften betreffende gegevensbescherming, evenals met deze verklaring betreffende gegevensbescherming.

Als u gebruik maakt van deze website, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige verklaring betreffende gegevensbescherming licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze licht eveneens toe met welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing betreffende verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Manuela Baier · Simonskall 24 – 26 · 52393 Hürtgenwald – Simonskall

Telefoon: (0)2429 9 44 40
E-mail: info@kallbach.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen, dan wel samen met anderen, beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadressen en dergelijke).

Herroeping van uw toestemming betreffende gegevensverwerking

Veel procedures betreffende gegevensverwerking zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk moment herroepen. Daartoe is een mededeling zonder formaliteit per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de vóór de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking, wordt door de herroeping niet aangetast.

Recht op bezwaar tegen de gegevensverzameling in speciale gevallen, evenals tegen directe reclame (Artikel 21 van de AVG)

Als de gegevensverwerking op grond van Artikel 6 lid 1 letter e of f van de AVG gebeurt, heeft u te allen tijde het recht, om redenen die blijken uit uw bijzondere situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gesteunde profilering. De betreffende wettelijke basis waarop een verwerking berust, kunt u afleiden uit deze verklaring betreffende gegevensbescherming. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij de u betreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, dan wel de verwerking dient het te gelde maken, het uitoefenen of het verdedigen van wettige aanspraken (bezwaar volgens Artikel 21 lid 1 van de AVG).

Worden uw persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, dan heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het doel om dergelijke reclame in te trekken. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover het met dergelijke directe reclame in verband staat. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer voor het doel van directe reclame gebruikt (bezwaar volgens Artikel 21 lid 2 van de AVG).

Klachtenrecht bij de bevoegde toezichtautoriteit

In geval van overtredingen van de AVG heeft de getroffen persoon recht op het indienen van een klacht bij een toezichtinstantie, in het bijzonder in de lidstaat van zijn/haar gebruikelijke verblijf, arbeidsplaats of van de plaats van de vermoedelijke overtreding. Het klachtenrecht bestaat ongeacht andere administratiefrechtelijke of justitiële rechtsmiddelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens, die wij op grond van uw toestemming of ten behoeve van de vervulling van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbare, machinaal leesbare format ter hand te laten stellen. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon eist, gebeurt dit alleen voor zover het technisch uitvoerbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u ons stuurt als website-exploitant, een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde of gecodeerde verbinding erkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” verandert en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- resp. resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens, die u ons doet toekomen, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en over het doel van de gegevensverwerking en in voorkomende gevallen een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Wat dit betreft, en eveneens betreffende andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u zich te allen tijde tot ons wenden via het in het colofon aangegeven adres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking te eisen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u zich op elk moment via het in het colofon aangegeven adres tot ons wenden. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, hebben wij in de regel tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht de beperking te eisen van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd, of gebeurt, kunt u in plaats van de verwijdering de beperking eisen van de gegevensverwerking.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wèl nodig heeft voor de uitoefening, ter verdediging of voor het te gelde maken van uw wettige aanspraken, heeft u het recht, in plaats van de verwijdering, de beperking te eisen van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Als u bezwaar heeft aangetekend overeenkomstig Artikel 21 lid 1 van de AVG, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat welke belangen zwaarder wegen, heeft u het recht de beperking te eisen van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw inwilliging of voor het te gelde maken, ter uitoefening dan wel ter verdediging van wettige aanspraken worden verwerkt, dan wel ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of op grond van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie, dan wel van een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk verzochte reclame en informatiemateriaal, wordt bij dezen bezwaar aangetekend. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor van juridische stappen ingeval van ongewenste toezending van reclame-informatie, eventueel door spam-e-mails.

3. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetsites gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden gedeponeerd en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Ze worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op de terminal opgeslagen tot u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de plaatsing van cookies wordt geïnformeerd en cookies slechts in afzonderlijke gevallen toestaat, dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, en dat het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van de browser wordt geactiveerd. Bij de de-activering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor het uitvoeren van de elektronische communicatieprocedure of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmand-functie) nodig zijn, worden op grond van Artikel 6 lid 1 letter f van de AVG opgeslagen. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies ter wille van een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze verklaring betreffende gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

Server-log-bestanden

De provider van de websites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie,
  • gebruikt besturingssysteem,
  • referrer URL,
  • hostnaam van de zich toegang verschaffende computer,
  • tijdstip van de serveraanvraag,
  • IP-adres.

Het bij elkaar brengen van deze gegevens en die uit andere gegevensbronnen, wordt niet gedaan.

De vastlegging van deze gegevens gebeurt op basis van Artikel 6 lid 1 letter f van de AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website – hiertoe moeten de server-log-bestanden worden opgenomen.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier aanvragen doet toekomen, worden uw opgaven uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u daar aangegeven contactgegevens met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen, bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (Artikel 6 lid 1 letter a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Daartoe is een mededeling per e-mail aan ons, zonder formaliteiten, voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping plaatsgevonden procedures betreffende gegevensverwerking wordt door de herroeping niet aangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons verzoekt om de verwijdering ervan, of uw toestemming voor opslag herroept, dan wel het doel van de gegevensopslag niet meer aan de orde is (bijv. na afronding van de behandeling van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de afhandeling van uw verzoek. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 letter b van de (Duitse) AVG (DSGVO), voor zover uw aanvraag samenhangt met de vervulling van een contract, dan wel is vereist voor het uitvoeren van voorbereidende contractmaatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op de inwilliging (Art. 6 lid 1 letter a van de (Duitse) AVG (DSGVO)) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 letter f van de (Duitse) AVG (DSGVO)), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben in de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte aanvragen.

De door u aan ons via de contactaanvragen verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt om deze te verwijderen, uw inwilliging betreffende opslag herroept, dan wel het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. de afgesloten afhandeling van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

4. Analyse-tools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies en het gebruik van deze analyse-tools gebeurt op basis van Artikel 6 lid 1 letter f van de AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruiksgedrag, om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vóór de overdracht naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en dààr ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten jegens de website-exploitant te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser plug-in

U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in de volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het vastleggen van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) ten behoeve van Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen vastlegging van gegevens

U kunt het vastleggen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het vastleggen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Schakel Google Analytics uit

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking

Wij hebben met Google een contract gesloten betreffende opdrachtverwerking en houden ons volledig aan de strenge richtlijnen van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Opslagduur

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau, die met cookies, gebruiksherkenningen (bijv. user-ID) of reclame-ID’s (bijv. doubleclick-cookies, Android-reclame-ID) gepaard gaan, worden na 26 maanden geanonimiseerd resp. verwijderd. Betreffende details vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, evenals informatie die ons toestaat te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de verzochte informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldformulier van de nieuwsbrief ingevoerde gegevens gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (Artikel 6 lid 1 letter a van de AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres evenals het gebruik ervan voor verzending van de nieuwsbrief, kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de “uitschrijf”-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds gevolgde procedures van de gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De door u met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief bij ons gedeponeerde gegevens, worden door ons tót uw uitschrijving uit de nieuwsbrief opgeslagen en na het opzeggen van de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor andere doelen bij ons worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

6. Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Die Google Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet dabei nicht statt.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Met reCAPTCHA moet worden geverifieerd of de invoer van gegevens op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch, zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Ter analyse evalueert reCAPTCHA diverse informatie (bijv.  IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website, of door de gebruiker gemaakte muisbewegingen). De bij de analyse vastgelegde gegevens worden aan Google doorgespeeld.

De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 letter f van de (Duitse) AVG (DSGVO). De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van zijn internetaanbiedingen tegen oneigenlijk geautomatiseerd bespieden en tegen SPAM.

Verdere informatie betreffende Google reCAPTCHA, evenals de verklaring over gegevensbescherming van Google vindt u via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Quelle:
https://www.e-recht24.de

Gebruik van het online booking tool DIRS21 van TourOnline AG

Onze online aanwezigheid gebruikt voor de beschikbaarstelling van online boekingen van accommodatie- en andere reisdiensten, alsook voor de verwerking van aanvragen het online booking tool DIRS21 (hierna ‘OBT’ genoemd) van de firma

TourOnline AG
Borsigstraße 26
73249 Wernau, Duitsland (
www.dirs21.de, hierna ‘TOAG’ genoemd).

In het kader van het OBT verwerkt TOAG de gegevens als verantwoordelijke partij.

De mededelingen en bepalingen betreffende de privacybescherming vindt u  in het privacybeleid van TOAG bij het deel over het OBT, dat u op elk moment via het OBT kunt oproepen of op http://www.dirs21.de/datenschutz kunt bekijken.